Avtalevilkår

Dette er en bindende avtale mellom deg som bruker app.e-liste.no sine programvare/tjenester (Kunde) og Jobbkort AS (Tilbyder)
Nettstedet og tjenesten app.e-liste.no eies og drives av Jobbkort AS (org.nr. 915 376 215).

Tjenesten går ut på at Kunden registrerer konto og aktiverer byggeplass for å kunne overholde byggherreforskriften § 15.

 

Avtalen består av:
Definisjoner og formål
Bestilling og vilkår
Plikter og fullmakter
Pris og betaling
Reklamasjon og oppsigelse
Opplysninger og sikkerhet
Ansvarsbegrensninger
Overdragelse
Tvister

 

1. Definisjoner og formål

1.1. Definisjoner:

A) Jobbkort AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Jobbkort AS tilbyr omtales som “Tjenesten”.

B) Firmaet som bestiller, bruker og/eller kjøper av Tjenesten blir heretter omtalt som “Kunde”.

C) Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene e-liste.no og app.e-liste.no omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Vilkår”.

1.2. Formål:

A) Tjenesten går ut på at Kunden bestiller/registrerer konto og aktiverer byggeplass for å kunne overholde byggherreforskriften § 15.

B) Tjenesten går ut på at Tilbyder skal tilby nettbasert programvare for Kunde.

 

2. Bestilling og vilkår

A) Vilkår utgjør sammen med Kunde sin bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på e-liste.no, via integrasjon / fagsystem eller bekreftet via e-post eller telefon, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

B) Vilkår kan bli oppdatert, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses på e-liste.no/avtale

C) Ved innbyrdes motstrid mellom bestemmelser i vilkårene går særskilte avtaler foran generelle, og nyere bestemmelser foran eldre.

D) Kundes bruk av Tjenesten er gratis første 7 dager. Deretter blir kunde fakturert iht. gjeldene priser.

E) Ved bestilling og/eller aksept av vilkår aksepterer man også Tilbyder sin databehandleravtale som sørger for at behandlingsansvarlig (Kunde) og databehandler (Tilbyder) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

 

3. Plikter og fullmakter

3.1. Kunde sine generelle plikter overfor Tilbyder:

A) Kunde har ansvaret for å holde informasjon i Firmainnstillinger oppdatert.

3.2. Kunde sine plikter overfor Tilbyder etter bestilling/registrering:

A) Sjekke at kontoopplysninger på app.e-liste.no er iht. bestilling/registrering.

B) Sørge for å sette seg inn hvordan programvaren brukes riktig.

C) Sørge for å printe eller trykke opp QR skilt.

D) Sørge for at besøkende på byggeplass er kjent med at de må registrere seg inn daglig.

3.3. Fullmakter gitt av Kunde til Tilbyder.

A) Oppbevare data om besøkende iht. byggherreforskriften §15 i database.

 

4. Pris og betaling

4.1 Pris

A) Pris kan leses på e-liste.no/hva-er-e-liste/

B) Prisen gjelder pr byggeplass pr måned

4.2 Betaling:

A) Faktura utstedes med 14 dagers forfall.

B) Faktura sendes månedlig

C) Faktura sendes med EHF. Hvis Kunde ikke er registrert i Elma for å kunne motta EHF sendes faktura med e-post.

D) Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr iht. statens satser.

 

5. Reklamasjon og oppsigelse

5.1 Reklamasjon

A) Reklamasjon må gjøres skriftlig til [email protected]

5.2 Oppsigelse:

A) Avtalen løper til den blir skriftlig sagt opp av en av partene.

B) Oppsigelsen skal skje skriftlig til [email protected]

 

6. Opplysninger og sikkerhet

A) Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte.

B) Tilbyder selger ikke opplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon til andre.

C) Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester Kunde har bedt om.

D) Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database, unntatt fra dette er systemleverandører som Tilbyder må bruke for å opprettholde sine vilkår.

E) Tilbyder har rett til å kunne sende Kunde nyhetsbrev og informasjon om andre tjenester/produkter som Tilbyder tilbyr.

 

7. Ansvarsbegrensninger

A) Kunden godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader eller tap som følger av feil eller forsinket levering, eller manglende oppfølging. Dette er inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, oppdrag eller Kunder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder selv om Kunde eller tredjepart har gjort Tilbyder oppmerksom på muligheten for en slik skade.

B) Tilbyder er ikke ansvarlig for å kvalitetssikre informasjon Kunden oppgir under bestilling eller i programvaren. Kunde har eneansvar for å oppgi riktig informasjon.

C) Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på nettstedet. Tekst og lenker kan imidlertid inneholde feil og/eller mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle følger for Kunde eller tredjepart.

 

8. Overdragelse

A) Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Kundeforholdet iht. denne avtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

 

9. Tvister

A) Tvister i anledning disse vilkårene, samt tvister som angår handel med Tilbyder, følger norsk lov og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Adresse:
Orkdalsveien 30
7300 Orkanger

E-liste.no - 915 376 215 MVA